Menu

Regulamin sklepu internetowego ważny od 25 grudnia 2014 roku
1.    Definicje
2.    Postanowienia ogólne
3.    Informacje o Produktach
4.    Składanie zamówień
5.    Ceny
6.    Dostawa i odbiór
7.    Prawo odstąpienia od umowy
8.    Anulowanie zamówienia
9.    Reklamacje
10.    Gwarancja
11.    Recenzje
12.    Polityka prywatności
13.    Postanowienia końcowe

1. Definicje
1.1.    HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2.    KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3.    KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.    KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5.    KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.
1.6.    PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.7.    REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
1.8.    REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9.    SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.blueshop.pl. za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)
1.10.    STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.11. SPRZEDAWCA –  Blue Ocean Sp. z o. o. ul. Poprawna 61J Warszawa 03-798 prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.blueshop.pl
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA – dostarczanie Newslettera.
1.14. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub opiniująca Produkty.
1.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
- korzystania ze Sklepu,
- składania Zamówień,
- dostarczania Produktów,
- uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,
-uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:
- zapoznać się z Produktami,
- zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,
- zapoznać się z opiniami na temat Produktów,
- wyrazić opinię o Produkcie i ocenić Produkt,
- bezpłatnie zamówić Newsletter.

2.3. Sklep prowadzony jest przez spółkę Blue Ocean Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poprawna 61J zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000366519, NIP  9522098066 REGON 142601092 o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł.
 
2.4.  Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:
- telefonicznie pod nr  nr  22 22 82 131 lub 692 227 451 (koszt połączenia wg stawek operatora),
- faxem pod nr 22 34 99 501,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres reklamacje@blueshop.pl,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres Blue Ocean Sp. z o. o. ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500

2.5. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
- urządzenia z dostępem do sieci Internet,
- zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
- zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Player
- aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.7. Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.


3. Informacje o Produktach:
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia oraz o głównych cechach Usług.
3.3. Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztów oraz sposobach płatności dostępne są w zakładce: „Płatności i wysyłka” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK” w zakładce: „Płatność i dostawa”.


4. Składanie zamówień
4.1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”  a następnie wybrać sposób płatności i dostawy.
4.2. Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:
- Produktu i jego ilości,
- sposób płatności,
- sposób dostawy.
4.3. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz 4.2 w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:
- kosztu Produktu/Produktów tj łącznej ceny,
- kosztu dostawy,
- ewentualnych rabatów.
4.4. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz uzupełnieniu danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez konieczności utworzenia Konta Klienta po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu dostawy i adresu poczty elektronicznej.
4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).


5. Ceny
5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Płatności i wysyłka”.
5.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem lub na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia.
5.3. Zapłata ceny może nastąpić:
5.3.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt” zamieszczonej na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
5.3.2. poprzez Dotpay lub PayPal po złożeniu zamówienia,
5.3.3. za pobraniem przy odbiorze.


6. Dostawa i odbiór
6.1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
6.2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.
6.3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedającego znajdujących się na stronie Sklepu, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

6.4. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – tj. sporządzić protokół reklamacyjny, opisujący stwierdzone nieprawidłowości.


7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
7.2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia  obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów.

7.3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien  poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane w punkcie 2.4, faxem).

7.4.    Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego wraz z otrzymanym zamówieniem, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5.    W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.6.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.7.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.
Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.
 
7.8.    Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.10.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m.in. nie dotyczy ono umowy:
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.    Anulowanie zamówienia
Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 7 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.


9. Reklamacje
9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.

9.2.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, m.in. jeśli rzecz:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

9.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 9.2. jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
9.4.  W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:
- oświadczenie o obniżeniu ceny,
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest,
- roszczenie o usunięcie wady,
- roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad,
Konsument powinien odesłać kurierem na adres ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500 Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając pismo na adres e-mail kontakt@blueshop.pl lub pocztą na adres ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500.

9.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub udzielana w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.


10. Gwarancja
10.1. Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.
10.2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.

11. Opinie
11.1. Użytkownik ma możliwość wystawienia opinii dla każdego Produktu, która jest publikowana w zakładce „Opinie” przy opisie Produktu. W ramach wystawiania opinii Użytkownik może wystawić opinię i/lub ocenę Produktu.
11.2. Dodanie opinii odbywa się poprzez kliknięcie ikonki „Opinie” znajdującej się na stronie Produktu, a następnie wypełnieniu pola „Autor opinii” i  „Treść opinii”, względnie wystawieniu oceny Produktu oraz przepisaniu kodu z    obrazka wyświetlającego się na stronie i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
11.3. Publikowane opinie są subiektywnymi spostrzeżeniami Użytkowników. Oceny powinny być jednak wystawiane na podstawie prawdziwych informacji oraz odpowiadać kryterium zgodności z prawdą.  
11.4. Poprzez dodanie opinii o Produkcie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej recenzji oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także jej usunięcie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 11.6.
11.5. Sklep internetowy nie jest serwisem moderowanym. Usunięcie opinii Użytkownika możliwe jest wyłącznie na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w sytuacjach gdy:
a. opiniujący Klient nie dokonał zakupu towaru w Sklepie internetowym,
b. wypowiedź odnosi się do innego produktu niż opiniowany,
c. opinia świadomie wprowadza w błąd,
d. opinia narusza postanowienia pkt. 11.6. Regulaminu.

11.6. Recenzja Klienta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.
12. Polityka prywatności
12.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

12.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.

12.4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej.
12.5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.blueshop.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).
12.6. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Zapisz" ikony szarej koperty. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
12.7. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony. Klient, może jednak w każdym momencie, dokonać rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu: „rezygnuję z Newslettera” lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:kontakt@blueshop.pl zawierającej jego rezygnację z otrzymywania Newslettera.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
13.3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
13.4. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do  stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej:   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596   
13.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.


Regulamin ważny do 24 Grudnia 2014

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy

Wyjaśnienie pojęć:
blueshop.pl - sklep internetowy działający pod adresem http://www.blueshop.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Konsument – osoba dokonująca zakupu w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
Przedsiębiorca  - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Klient – konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów w blueshop.pl, posiadający konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności blueshop.pl, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim blueshop.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego z wykorzystaniem systemów płatności on- line dostępnych za pośrednictwem blueshop.pl
Punkt Odbioru - punkt prowadzony lub współpracujący  z blueshop.pl internetowym sklepem, w którym można odebrać zamówienie

§ 1 Działalność Sprzedawcy
1. Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi sprzedaż określonych, wybranych towarów przy wykorzystaniu  środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem blueshop.pl, dokonując transakcji bez jednoczesnej obecności obu stron.
2. Blueshop.pl działający pod adresem www. blueshop.pl. , prowadzony jest przez:
Sprzedającym jest spółka Blue Ocean Sp. z o. o. zarejestrowana pod adresem:
ul. Poprawna 61J,
03-984 Warszawa
NIP 9522098066
REGON 142601092
Numer konta bankowego
58 1440 1101 0000 0000 1335 3557


3. Wszystkie dostawy i świadczenia, które blueshop.pl oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
4. blueshop.pl realizuje zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Unii Europejskiej.

§ 2 Towary
1. Informacje na temat towarów Blueshop.pl Sklep zamieszcza na stronie www. blueshop.pl.
2. Produkty sprzedawane za pośrednictwem ma Blueshop.pl, które sprzedajemy są fabrycznie nowe, również objęte wyprzedażą. Jeżeli jest inaczej, informacja o tym zostanie zamieszczona w treści opisu produktu.

3. Treść strony internetowej i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
 
§ 3 Przyjmowanie Zamówienia
1. Zamówienia od Klientów w ramach sprzedaży internetowej są realizowane za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej formularza oraz wiadomości e-mail i po dokonaniu przez Klienta płatności i potwierdzenia jego wpływu przez Blueshop.pl, co nie dotyczy przypadków osobistego odbioru towaru przez Klienta lub wysyłki za pobraniem.
2. W zamówieniu Klient dokonuje:
a) wyboru zamawianych towarów,
b) ilości zamówionych towarów,
c) oznaczenia sposobu dostawy (odbioru) oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
d) ewentualnie osoby, która będzie upoważniona do odbioru jeżeli ma być inna niż Klient,
e) wyboru sposobu płatności.
3. Podstawą do przyjęcia zamówienia jest wpływ na konto blueshop.pl pełnej wartości zamówienia, co nie dotyczy przypadków osobistego odbioru towaru przez Klienta lub wysyłki za pobraniem. Klient dokonując płatności na zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Blueshop.pl. Do każdego zamówienia, po jego skompletowaniu, dołączony zostanie paragon lub na prośbę klienta złożoną w zamówieniu, wystawiona zostanie faktura VAT.
4. Złożenie zamówienia upoważnia do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
5. Potwierdzenie otrzymania płatności równoznaczne jest z przyjęciem zamówienia, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania płatności. Blueshop.pl przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
6. Klienci powinni przechowywać dane niezbędne do składania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

7. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia nadanym przez Blueshop.pl.

§ 4 Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Blueshop.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Towary w Blueshop.pl są szczegółowo oznaczone. Na stronie znajduje się informacja o właściwościach towaru, o jego cenie, materiale z którego jest wykonany, wymiarach itp. Jeżeli wg. Klienta jakieś istotne informacje dotyczące transakcji nie zostały zamieszczone lub nie są zrozumiałe, Klient przed dokonaniem zamówienia powinien zwrócić się o uzupełnienie informacji lub dodatkowe wyjaśnienie.
3. Ceny widniejące na stronie internetowej Blueshop.pl, jak również opisy produktów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia (zapłaty) zamówienia przez Sprzedającego.
4. Blueshop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Blueshop.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Blueshop.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Blueshop.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 5 Dostawa
1. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty dostawy zostaną dodane do zamówienia i wyszczególnione jako kolejna pozycja zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w zakładce http://www.blueshop.pl/informacje-wysylkowe-cms-4.html.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”  na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Dostawa zamówionych produktów nastąpi w terminie od 1 do 30 dni roboczych  po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

4. Zamówienie jest zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Blueshop.pl. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ewentualnym czasie jego realizacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5.  Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 6 Odbiór
1. Przy odbiorze zamówionych rzeczy Klient powinien:
a) niezwłocznie sprawdzić stan opakowania i pokwitować fakt otrzymania przesyłki.
b) niezależnie od powyższego –  otworzyć przesyłkę, o  ile nie wymaga to usunięcia oryginalnych opakowań, i sprawdzić stan zamówionych rzeczy w chwili ich wydania oraz ich zgodność ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową, a także odrębnie pokwitować te fakty.
c) Kurier, który działa w imieniu Blueshop.pl jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki.
2. Odbiór osobisty towaru możliwy jest po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą e-mail.


§ 7 Płatności.
1.1. Przy wyborze wcześniejszej wpłaty na konto należy w tytule przelewu podać numer zamówienia.
1.2. Płatność kartami kredytowymi jest możliwa za pośrednictwem firmy DOTPAY oraz PayPal. Po wybraniu tej opcji zostaną Państwo przekierowani na bezpieczną stronę DOTPAY oraz PayPal.
1.3. Przy odbiorze osobistym płatność następuje tylko za gotówkę.
1.4. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pobraniem zapłata następuje gotówką w chwili odbioru towaru.


§ 8 Gwarancje.
Towary, mogą być objęte gwarancją producenta, co nie jest jednoznaczne z udzieleniem gwarancji przez Blueshop.pl. Zamówiony produkt wysyłany jest do Klienta wraz z dowodem zakupu (fakturą/paragonem) oraz warunkami gwarancji tylko o ile producent takiej gwarancji udziela (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi). Bardzo prosimy o nieniszczenie oryginalnych opakowań oraz zachowanie dowodu zakupu (faktury/paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach www producenta.

§ 9 Reklamacje
1. Towary dostępne w Blueshop.pl są nowe i oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient wykryje w nim wady fizyczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Blueshop.pl w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fizycznych,
b. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu - w przypadku zakupu przez konsumenta.
3. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską pod adres: ul. Okulickiego 7/9  05-500 Piaseczno
4. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć fakturę lub inny dowód zakupu z wypełnionym formularzem Reklamacji, który dostępny jest na stronie Blueshop.pl
5. Reklamacja złożona przez Klienta nie będącego Konsumentem rozpatrywana jest najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Blueshop.pl przesyłki z reklamowanym towarem, chyba że rozstrzygnięcie reklamacji wymagać będzie dodatkowych analiz lub przesłania towaru do producenta celem jego oceny. W takim wypadku Blueshop.pl będzie na bieżąco informował Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. Nie stanowi to zwłoki Blueshop.pl w realizacji procedury reklamacji.
6. Reklamacje złożone przez Klienta będącego Konsumentem zostaną rozpoznane w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Blueshop.pl zwróci Klientowi cenę towaru oraz poniesione przez Klienta koszty.
8. Blueshop.pl zwraca uzasadnione i udokumentowane koszty reklamacji w ciągu 14 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji


§ 10 Rękojmia za wady
1. Przy realizacji jakichkolwiek uprawnień z tytułu rękojmi za wady Klient powinien podać numer Zamówienia nadanego przez Blueshop.pl oraz przedłożyć dowód zakupu,  dostarczyć pisemny opis ujawnionej wady, przesłać nabytą rzecz w oryginalnym opakowaniu, a w wypadku gdy nie posiada takiego opakowania w opakowaniu odpowiadającym właściwościom tej rzeczy oraz rodzajowi transportu. W wypadku niedostarczenia nabytej rzeczy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu odpowiadającym właściwościom tej rzeczy oraz rodzajowi transportu ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy podczas transportu obciąża wyłącznie Kupującego.
2. W przypadku towarów nabywanych przez konsumentów Blueshop.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia w terminie dwóch lat od daty wydania towaru, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Po upływie sześciu miesięcy od wydania towaru, ciężar dowodu istnienia niezgodności lub jej przyczyn w chwili wydania towaru spoczywa na Kliencie.
3. Klient będący konsumentem traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Niedochowanie formy pisemnej zawiadomienia może narazić Klienta na utratę możliwości realizacji uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. W przypadku Klienta – przedsiębiorcy Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Klient nie zbadał rzeczy przy odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po jej wykryciu.  Uprawnienia do złożenia reklamacji wygasają po upływie roku od daty wydania.
5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient (konsument) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zadośćuczynień.
6. Jeżeli Blueshop.pl, który otrzymał od Klienta żądanie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
7. Rękojmia za wady nie obejmuje w szczególności:
a. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości rzeczy nabytych  przez Kupującego powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,
b. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową konserwacją czy też montażem,
c. uszkodzeń powstałych wskutek ingerencji osób trzecich.
8. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.
9. Koszty związane z przesłaniem reklamowanego produktu ponosi Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone Klientowi tylko wówczas, gdy reklamacja została uznana za zasadną.

§  11 Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu rzeczą rozumianego jako normalne używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy złożyć w formie pisemnej i przesłać je listem poleconym na adres spółki najpóźniej dziesiątego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru. Zwracany produkt należy zwrócić na adres naszego magazynu głównego tj. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno.
3. Zwracany towar prosimy odsyłać razem z protokołem “zwrotu”. Blueshop.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztów doręczenia przesyłki do Klienta.  Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. 
4. Klient powinien starannie zapakować zwracany towar (niezależnie od oryginalnego opakowania produktu, w którym został mu on dostarczony) i zabezpieczyć go.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do przedsiębiorców.

§12 Polityka Prywatności
1. Składając zamówienie w Blueshop.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Blueshop.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Blueshop.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" Blueshop.pl Internetowy Blueshop.pl chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności Blueshop.pl
3. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych przez Blueshop.pl i nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej Blueshop.pl, czy też w ramach produktów firmy.
4. Blueshop.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika strony internetowej Blueshop.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Blueshop.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników strony internetowej
5. Nie podlegają Polityce Prywatności dane osobowe podane dobrowolnie na stronie internetowej Blueshop.pl ogólnodostępne dla odwiedzających.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.blueshop.pl , usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

§ 13 Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Blueshop.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Blueshop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Blueshop.pl w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. blueshop.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej www. blueshop.pl.pl stanowią własność Blueshop.pl i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie do innych opracowań całości lub części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody Blueshop.pl jest zabronione. Blueshop.pl  oświadcza, iż w przypadku opisanych naruszeń dochodził będzie swoich praw na drodze sądowej. Ponadto, zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, za naruszenie praw własności przez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi odpowiedzialność karna.
4. Blueshop.pl stosuje się do dobrych praktyk e-mail marketingu opracowanych przez Interactive Advertising Bureau Polska.
5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Blueshop.pl ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

Ładowanie...
facebook

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Polityka prywatności

Zamknij